Prawo

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903, Tekst ujednolicony)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391); Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz wzór deklaracji DO-1 znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.czystemiasto.gdansk.pl lub w siedzibie BZN „Posesja” Sp. z o.o.

Ponadto przypominamy, że każda Wspólnota Mieszkaniowa musi mieć tytuł prawny (umowę dzierżawy lub prawo własności) do terenu na gromadzenie odpadów. Uprzejmie prosimy o podjęcie stosownych działań w celu uzyskania takiego tytułu. BZN „Posesja” Sp. z o.o. oferuje w tym zakresie kompleksową pomoc.


Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Dział Współpracy - Wspólnoty Mieszkaniowe http://www.gznk.pl/NW/wspolnoty/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz.U. 2013 poz. 1409)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.11.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.  (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)